هر که بر ملک دست یافت تنها خود را دید و از دیگران رو بتافت . [نهج البلاغه]